1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym PRAKTYCZNIAK.PL zwanym dalej "sklepem".

1.2. Sklep internetowy PRAKTYCZNIAK.PL działający pod adresem elektronicznym www.praktyczniak.pl prowadzony jest przez: TRESNO Marcin Orzechowski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Witolińska 2/18, 04-185 Warszawa, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242515058 REGON 361493744

Uwaga! Pod powyższym adresem nie prowadzimy sklepu stacjonarnego ani punktu odbiorów osobistych.Adres Punktu Odbioru zamówień / adres do zwrotów i reklamacji:

TRESNO Marcin Orzechowski

ul. Grochowska 194/196 lok. 51

04-357 Warszawa

1.3 Dane kontaktowe sklepu

sklep@praktyczniak.pl

tel. 514 157 888


Dane do wpłat:

Bank: Deutsche Bank
Nr konta: 37 1910 1048 2214 4067 1802 0001

1.4.  Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.


Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika, w tym Zamawiającego, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub świadczenia innych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.


Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.


Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym PRAKTYCZNIAK.PL niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.


Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.


Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego.


Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.


Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.


Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.


Sklep - sklep internetowy PRAKTYCZNIAK.PL dostępny pod adresem elektronicznym www.praktyczniak.pl


Sprzedawca – TRESNO Marcin Orzechowski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Witolińska 2/18, 04-185 Warszawa, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242515058 REGON 361493744  , właściciel sklepu internetowego PRAKTYCZNIAK.PL, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.


Strony - Sprzedawca i Zamawiający.


Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w sklepie internetowym PRAKTYCZNIAK.PL


Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.


Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.


Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.


Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy.

1.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym PRAKTYCZNIAK.PL odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


1.6. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.


1.7. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.


1.8. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.


1.9. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, zaleca się korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.
W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".


1.10. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.


1.11. Zdjęcia Towarów i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.


1.12. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.


1.13. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.


1.14. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.


1.15. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

2. REJESTRACJA.


2.1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.


2.2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również do złożenia Zamówienia. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii Zamówień oraz otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.


2.3. W celu rejestracji w Sklepie należy wybrać ikonę „Zaloguj się”. Kliknięcie otworzy formularz umożliwiający logowanie dla zarejestrowanych Użytkowników (wybór: „Już zarejestrowany?”) lub rejestrację Użytkownika („Stwórz konto”). Podanie adresu e-mail oraz kliknięcie w „Stwórz konto” otworzy formularz rejestracyjny.


2.4. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.


2.5. Po wypełnieniu Formularza proces rejestracji zostaje zakończony. Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

3. KONTO


3.1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
a) dokonywanie Zamówień,
b) dostęp do stanu i historii Zamówień,
c) zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy.


3.2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą (loginem) Użytkownika.


3.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z małych i wielkich liter oraz zawierać cyfry lub znaki specjalne.


3.4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.


3.5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z ikony „Nie pamiętasz hasła?” udostępnionego na stronie logowania do Konta. Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła.


3.6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

4. ZAWARCIE UMOWY

4.1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.

4.2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

4.3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę "Zakończ i zapłać".

4.4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości, dokonać wyboru formy i sposobu Płatności. W kolejnym kroku w przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, powinien zalogować się na swoje Konto lub wybrać opcję „Zamawiam bez rejestracji”lub dokonać rejestracji poprzez kliknięcie w ikonę „Jestem nowym klientem”. Następie Użytkownik proszony jest o podanie adresu Dostawy.

4.5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o wybranym Towarze oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający; wybranym sposobie zapłaty, sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.6. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.

4.7. Poprzez kliknięcie w ikonę "Zakończ i zapłać" Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie.

4.8. Z chwilą kliknięcia w przycisk "Zakończ i zapłać" dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.9. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie zawiera informacje: o wybranych Towarach, ilości, łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu zakupu oraz Kosztach dostawy Towaru, sposobie zapłaty oraz formie wysyłki i terminie realizacji Zamówienia.

4.10. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

4.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.

4.12. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.

4.13. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego PRAKTYCZNIAK.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.

5.2. Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:
a) za pobraniem - Zamawiający dokonuje zapłaty z tytułu Ceny i Kosztów dostawy Towaru przy odbiorze przesyłki,
b) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy:
Bank: Deutsche bank
Nr konta: 37 1910 1048 2214 4067 1802 0001
Tytuł: nr zamówienia

5.3 Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

5.4. W przypadku dokonania niepełnej Płatności realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do czasu dokonania dopłaty do pełnej należności.


6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia.

2. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego bądź wyboru opcji Płatności „za pobraniem”.

6.3. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 6.1 i 6.2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.

6.4. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego, lub - w przypadku Płatności "za pobraniem", 30 dni liczonych od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

6.5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

7. Warunki oraz Koszty dostawy

7.1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.

7.2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost , Paczkomaty Inspost oraz Poczty Polskiej.

7.3. Koszt dostawy:

do Paczkomatu Inpost na terenie Polski wynosi
a) 9,90 zł – forma Płatności wpłata na konto bankowe Sprzedawcy.

za pośrednictwem kuriera Inpost na terytorium Polski wynosi:
a) 14 zł przy wyborze formy Płatności wpłata na konto bankowe Sprzedawcy;
b) 18 zł przy wyborze formy Płatności za pobraniem

za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex Kurier48) wynosi:
a) 12 zł przy wyborze formy Płatności wpłata na konto bankowe Sprzedawcy;
b) 16 zł przy wyborze formy Płatności za pobraniem

Koszt ten doliczany jest do wartości Zamówienia widniejącej w Potwierdzeniu.


7.4. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub odebraniu Towaru z paczkomatu Inpost, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale 9 Regulaminu.

7.5. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.


8. Prawo odstąpienia od Umowy


8.1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

8.2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 8.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1.3 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@praktyczniak.pl

8.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy można pobrać tutaj.

8.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8.5. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu ustaloną kwotę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6. Zamawiający - konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 8.5, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru obciążają Zamawiającego.

8.9. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał inny sposób dostawy Towaru (od Sprzedawcy do Zamawiającego) niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego - konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zwracanego Towaru.

8.10. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

8.12. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8.13. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.

9. REKLAMACJE – NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający - konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

9.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.

9.3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:
- zostać złożona w formie pisemnej lub przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w punkcie 1.3 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@praktyczniak.pl
- określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
- zawierać dołączony dowód zakupu (np. paragon, rachunek lub fakturę) - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;
- zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego,

9.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji.

9.5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

9.6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

9.7. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9.8. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

9.9. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

9.10. Formularze wniosków, o których mowa w punkcie 9.9. powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

9.11. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

9.12. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

9.13. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.


10. STRONY UMOWY I KONTAKT DO SPRZEDAWCY

10.1 Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego PRAKTYCZNIAK.PL dostępnego pod adresem elektronicznym www.praktyczniak.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.

10.2. Sprzedawcą jest TRESNO Marcin Orzechowski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Witolińska 2/18, 04-185 Warszawa, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242515058 REGON 361493744 

10.3. Korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy powinna być adresowana na adres podany w punkcie 10.2 lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@praktyczniak.pl


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

11.3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale 9 pkt. 9-13 niniejszego Regulaminu.

11.4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

11.5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

11.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.praktyczniak.pl

11.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

11.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
- zmiany zakresu świadczonych usług,
- zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany funkcjonalności Sklepu,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

11.9. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

11.10. Zmiany Regulaminu będą także udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

11.11. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.

11.12. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale 10. pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Wykonawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 10 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

11.13. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. sklep@praktyczniak.pl lub listownie na adres: TRESNO Marcin Orzechowski, ul. Witolińska 2/18, 04-185 Warszawa.

11.14. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11.12 i 11.13, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:
- naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. 1.13 – 1.15

11.15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11.16. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są naszą własnością i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

11.17. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

11.18. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów znajdują się w zbiorze danych sklepu Praktyczniak.pl. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji składanych zamówień oraz korespondencji pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
Nie udostępniamy danych osobowych naszych Klientów osobom trzecim. Każda osoba, której dane znajdują się w naszym zbiorze, ma prawo do ich przeglądania, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania bądź usunięcia z naszego zbioru.